Çalışan Hakları ve Güvenliği
12 Nisan 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

06.04.2011Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca; Hastanemiz çalışanlarının yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin arttırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

 

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Olarak;

 1. Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul etmek
 2. Başvuruları raporlandırmak
 3. Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmak
 4. Beyaz kod bildirimlerini takip etmek
 5. Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek
 6. Aylık olarak başhekimliğe rapor sunmak
 7. Şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek görevlerimiz arasında yer almaktadır.

ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANININ İZLEYECEĞİ YOL

 1. Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile 1111 tuşlayarak “beyaz kod” ihbarı yapmak suretiyle süreci başlatmalıdır.
 2. Herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleştiyse, Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimine ve/veya beyaz kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi hekime bilgi verebilir. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikayetçi olup olmamasına bakılmaksızın, adli mercilere bildirilir.
 3. Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da sağlık bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu üzerinden beyaz kod danışma hattını arayarak veya internet üzerinden “Bildirim Formu 1” doldurularak https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx  adresinden bakanlığa olay hakkında bilgi verebilir.

BEYAZ KOD (1111)

 1. Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında (1111) aranarak güvenlik birimine Beyaz Kod verilir.
 2. Olay yerine en yakın güvenlik görevlisi derhal çağrının geldiği yere intikal eder.
 3. Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
 4. 155 aranarak en yakın (bağlı bulunulan polis merkezine) haber verilir.
 5. Polis gerekli işlemleri yapar
 6. Böyle bir durumla karşılaşan personel Beyaz Kod Bildirim Formu Doldurarak Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimine bildirir.
 7. Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi incelemeyi yaparak gerekli mevzuatlara uygun olarak işlem yapar.

MEVZUAT;

 1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 2. Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlanmasına Dair Yönetmelik
 3. İç İşleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
 4. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usül Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 5. Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
 6. Sağlık Bakanlığının 2016/3 Sayılı Hukuki Yardım Ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi
 7. İlgili Diğer Mevzuat;

Kanun

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 3. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
 4. 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu
 5. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Tüzük

 1. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Yönetmelik

 1. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
 3. Hasta Hakları Yönetmeliği
 4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğ

 1. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usül Ve Esasları Hakkında Tebliğ

Genelge

 1. İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Konulu Başbakanlık Genelgesi (Resmi Gazete: 19 Mart 2011/27879)
 2. 2014/2 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi

MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ İFADESİNİN İŞ YERİNDE ALINMASI

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Ek Madde 12 – (Ek: 2/1/2014-6514/47 md.)

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.

(Ek fıkra: 15/11/2018-7151/21 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturulmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.

MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ HİZMETTEN ÇEKİLMESİ

Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi

Hizmetten çekilme;

 1. Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
 2. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.
 3. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.
 4. Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu taktirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

Birim Sorumlusu: Serpil AKSU

Birim Telefonu: 1388